POJĘCIA i DEFINICJE
1. Kurs – szkolenie prowadzone w wymiarze teoretycznym , jedno – lub kilkudniowe,
obejmujące wykłady teoretyczne, trening, pokaz, prezentację oraz inne działania o
charakterze dydaktycznym lub kombinację powyższych stanowiących ofertę.
2. Organizator – podmiot odpowiedzialny za wymiar merytoryczny Kursu, którym jest firma
MEDWAY PAWEŁ NATORA z siedzibą przy ul. Na wzgórzu 29, 76-200 Włynkówko, posiadająca
NIP: 839245891. Kierownikiem naukowym jest lek.dent. Paweł Natora
3. Uczestnik – osoba fizyczna lub prawna, zarejestrowana na Kurs poprzez formularz on-line
dostępny na stronie internetowej akademialdek.pl
4. Data zapisu – data rejestracji = data i godzina wpływu maila potwierdzającego rejestrację
Uczestnika, który dokonał wypełniani formularza rejestracyjnego na stronie akademialdek.pl
lub data i godzina zgłoszenia uczestnictwa drogą mailową (indywidualne zgłoszenie) lub
telefoniczną.
5. Partner – osoba fizyczna lub prawna, jednostka organizacyjne nie posiadająca osobowości
prawnej, która pomaga w prawidłowej organizacji wydarzenia, zgodnie z ustaleniami Organizatora względem Partnerów.
UCZESTNICY
1. Uczestnikiem Kursu może zostać lekarz dentysta, dla której Kurs został przygotowany pod kątem
merytorycznym, która potwierdzi swój udział w procesie rejestracji poprzez wypełnienie
formularza zgłoszeniowego, albo wyrazi chęć uczestnictwa w szkoleniu drogą mailową lub
telefoniczną.
2. Warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie chęci udziału, w terminie nie późniejszym niż
5 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu (liczy się data wpływu e-maila potwierdzającego
zgłoszenie). Po upływie tego terminu zgłoszenie jest dopuszczalne na podstawie
indywidualnych ustaleń telefonicznych z koordynatorami projektu.
3. Uczestnik zobowiązuje się do obecności na Kursie w wyznaczonym miejscu oraz czasie.
4. Uczestnik, zgłaszając się na kurs, podaje dane niezbędne do rejestracji (tj. dane osobowe /
dane firmy) konieczne do wygenerowania rachunku oraz wystawienia certyfikatu.
5. Po zakończeniu Kursu, Uczestnik wypełnia ankietę przygotowaną przez Organizatora.
6. Status Uczestnika może być kontrolowany w Centralnym Rejestrze Lekarzy.
ORGANIZATOR
1. Organizator zapewnia przebieg Kursu zgodny z publikowanymi założeniami i czuwa nad jego
sprawnym przebiegiem w oparciu o program ramowy. Zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie i zobowiązuje się do publikacji zmian na stronie internetowej.
2. Organizuje obiecuje wysoki poziom merytoryczny kursu.
3. Organizator zapewnia bezpieczeństwo w miejscu odbywania Kursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Organizator informuje, iż nie ponosi kosztów transportu Uczestnika do miejsca w którym jest
organizowany Kurs, również nie ponosi kosztów noclegów.
5. Noclegi oraz oferta gastronomiczna nie należy do obowiązków Organizatora, jednak
organizator informuje, iż w tym zakresie dokonał odpowiednich działań w celu ich
zapewniania Uczestnikom poprzez zawarcie umowy z Partnerem Kursu (jednostka udzielająca stali konferencyjnej)
6. Organizator jest płatnikiem VAT, wystawia rachunki dla podmiotów gospodarczych oraz
osób fizycznych.
TERMINY
1. Terminy Kursów są prezentowane na stronie internetowej akademialdek.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i/lub miejsca Kursu, jeżeli nie zgłosi się
wystarczająca ilość osób albo z przyczyn niezależnych, na które Organizator nie ma wpływu.
W takiej sytuacji każdy Uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany drogą mailową lub
telefoniczną i może:
a. Wyrazić zgodę na nowy termin i potwierdzić uczestnictwo
b. Wycofać się z udziału w Kursie bez ponoszenia konsekwencji. Organizator
zobowiązuje się do zwrotu 100% wpłaconej należności.
3. W przypadku, gdy Kurs zostanie odwołany w ostatniej chwili (np. choroba wykładowcy),
Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia Kursu w nowym terminie, bez pobierania
żadnych dodatkowych opłat. Również w przypadku takiej zmiany Uczestnicy mają prawo
wycofać się z udziału w Kursie, a Organizator zobowiązuje do zwrotu 100% wpłaconej kwoty.
4. Zwrot pieniędzy, wynikający z niniejszego regulaminu, będzie realizowany przelewem
zwrotnym na konto Uczestnika, lub na konto, które zostanie podane drogą mailową, w
terminie 7 dni.
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O KURSIE „LDEK baza pytań”
1. Kurs odbywa się w dniach 27-30.08.2021 w formie zdalnej.
2. Każdy dzień wykładowy zawiera szkolenia w zakresie odpowiadającym przedstawionej
agendzie na stronach Organizatora w przedziale czasowym 10.00 – 13.00, oraz 17.00-20.00 wg bloków podanych w harmonogramie
3. Szkolenie jest przeprowadzane dla ograniczonej grupy kursantów.
4. Kursantem szkolenia może być wyłącznie student kierunku lekarsko-dentystycznego, absolwent takiego kierunku tj. lekarz dentysta stażysta lub lekarz dentysta z pełnym lub ograniczonym prawem wykonywania zawodu.
5. Cena rynkowa szkolenia wynosi 200 PLN.
6. Udział w szkoleniu może być bezpłatny jeżeli uczestnik wyrazi zgodę marketingową sponsorowi szkolenia tj. ENEL-MED , polegającą na wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgody przez Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie, Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji.
7. Możliwy jest udział płatny (bez konieczności wyrażenia zgody dla ENEL-MED) – poprzez rejestrację za pośrednictwem platformy konfeo (https://ldek-baza-pytan.konfeo.com/pl/groups)
8. W trakcie szkolenia zostaną omówione pytania z bazy pytań CEM wg ilości, którą ograniczy czas wykładu tzn. Organizator nie zobowiązuje się do omówienia wszystkich pytań.
9. W trakcie szkolenia omawiane są wyłącznie przedmioty stomatologiczne obecne na egzaminie LDEK
10. Podane ceny są cenami brutto.
11. Kurs odbywa się w języku polskim.
REZYGNACJE:
1. Rezygnacje z uczestnictwa w Kursie należy zgłosić w formie pisemnej do ORGANIZAOTRA.
2. Uczestnicy nabywają prawo do rezygnacji na zasadach określonych w niniejszym regulaminie,
chyba ze decyzją Organizatora, warunki te ulegają zmianie (na wniosek Uczestnika)
3. W przypadku rezygnacji w terminie do 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia Kursu (liczy
się data wpływu oświadczenia rezygnacji), Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty
w:
a. Całości – gdy Uczestnik dokonał pełnej jednorazowej opłaty
4. W sytuacji, w której Uczestnik dostarczy deklarację o rezygnacji w terminie krótszym niż 31
dni roboczych od daty rozpoczęcia Kursu, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.
5. W przypadku, w którym Uczestnik nie pojawi się na Kursie, opłata nie podlega zwrotowi.
SIŁA WYŻSZA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Kursu, jeżeli nastąpiło to z przyczyn
niezależnych od Organizatora, takich jak np. działania i decyzje organów administracji
państwowej oraz lokalnej, strajki, działania siły wyższej, na które Organizator nie ma wpływu.
DANE OSOBOWE
1. Za zgodą użytkownika zebrane informacje mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach
danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez Organizatora oraz Partnerów, w
ramach konkretnego szkolenia.
2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i
nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom.
Dane osobowe podane przez Uczestnika będą jednak przetwarzane przez Organizatora w
celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia/warsztatów oraz w celach komunikacji
pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem.
3. W powyższym zakresie Uczestnicy, poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu, wyrażają
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu
przeprowadzenia Kursu.
4. Uczestnicy w każdym momencie mają dostęp do swoich danych osobowych.
5. Uczestnicy mają obowiązek korekty swoich danych, w przypadku, gdy te ulegną zmianie.
PRAWA AUTORSKIE
1. Wszystkie Kursy są chronione prawem autorskim.
2. Dozwolone jest wykonywanie dokumentacji fotograficznej podczas Kursów przez
Uczestników.
3. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie audio i/lub video podczas Kursów, a
także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne i podlega
odpowiedzialności karnej, opisanej w ustawie i prawie autorskim.
REGULACJE KOŃCOWE
1. Uczestnictwo w Kursie oznacza akceptację tego regulaminu
2. W przypadku kwestii spornych, niemożliwych do rozwiązania w trybie polubownym, stosuje
się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Program szkolenia określa dokument o nazwie podstawa programowa danego szkolenia.